Comenius iskolai együttműködések

Évről-évre óvodák és iskolák ezrei fognak össze, és egyenrangú partnerként működnek együtt szerte Európában azért, hogy egy általuk közösen kidolgozott projektet minél eredményesebben valósítsanak meg. Ezekben a nemzetközi együttműködésekben a közoktatási intézmények diákjai, tanárai, nevelői, munkatársai folyamatosan tartják a kapcsolatot egymással, közösen dolgoznak a pályázatban vállalt feladatok teljesítésén. A projekt része az is, hogy a […]

Szerző:

Évről-évre óvodák és iskolák ezrei fognak össze, és egyenrangú partnerként működnek együtt szerte Európában azért, hogy egy általuk közösen kidolgozott projektet minél eredményesebben valósítsanak meg. Ezekben a nemzetközi együttműködésekben a közoktatási intézmények diákjai, tanárai, nevelői, munkatársai folyamatosan tartják a kapcsolatot egymással, közösen dolgoznak a pályázatban vállalt feladatok teljesítésén.

A projekt része az is, hogy a partnereknek időnként személyesen is találkozniuk kell, így lehetőségük nyílik jobban megismerni egymást.

forrás: tpf.hu

Minden projektnek van egy koordinátora, akit a partnerek választanak ki maguk közül már a pályázat benyújtása előtt. A koordinátor intézmény ugyanolyan egyenrangú fél, mint a többi partner, feladata csak annyiban több, hogy szükség esetén összefogja a partnerek munkáját, és figyel arra, hogy a projektet a megfelelő ütemben és a terveknek megfelelően valósítsák meg.

Az együttműködésre 2 teljes évük van, melynek végére egy közös projekttermék születik. Mindezek megvalósításában pedig támogatás segíti az intézményeket, amire csak pályázniuk kell a saját nemzeti irodájukhoz.

A projekt eredménye nemcsak a közös projekttermék, hanem számos olyan további hozadéka is lehet a közös munkának az egyes résztvevők számára, melyet a tanítás, a tanulás vagy a hétköznapi élet más területén hasznosítani tudnak. A diákok és a pedagógusok új készségekre tehetnek szert, illetve a meglévőket továbbfejleszthetik, nemcsak a projektmunka alapját képező tantárgyi vagy tématerületen, hanem a csoportmunka, a társadalmi kapcsolatok (diák-diák, tanár-diák), az együttműködést igénylő tevékenységek tervezése és megvalósítása, valamint a kulcskompetenciák fejlesztése terén egyaránt.

Az együttműködés hozzásegíti az iskolákat nemzetközi kapcsolataik bővítéséhez, ápolásához, valamint olyan általános érvényű célok megvalósításához járulhatnak hozzá a támogatott intézményekben, mint pl. a tanári kar nyelvi és kommunikációs képességeinek és a tanulók nyelvtanulás iránti motivációjának erősítése, a projektmódszer meghonosítása, a sajátos tanulási igényű tanulók integrációjának elősegítése, a kommunikációs és információs technológiák alkalmazása a tanításban, a képességközpontú megközelítés és a tantárgyközi ismeretek oktatásának előtérbe állítása, valamint az iskola közelítése a munka világához.

A projektek keretében a két éven át tartó folyamatos, közös munka jelenti a legnagyobb hasznot a részt vevő pedagógusok, tanulók számára, hiszen a külföldi intézményekkel való közös munka európai tartalommal bővíti az iskola pedagógiai programját, újszerű, színes tevékenységeket visz a tanórai munkába, lehetőséget biztosít a tanulók kreatív ötleteinek a megvalósítására, önálló, felelősségteljes munkájára.

Ezeknek a projekteknek egyik legfontosabb célja, hogy a tanulók tevékenyen részt vegyenek a projekttel kapcsolatos valamennyi feladatban – úgy a tervezésben, mint a megvalósításban és a tevékenység értékelésében. Fontos ezért, hogy lehetőleg minél több diák kapcsolódjon be a projekttel összefüggő tevékenységekbe.

Az együttműködések típusai

A Comenius iskolai együttműködéseknek két fajtája létezik: multilaterális (többoldalú) vagy bilaterális (kétoldalú) projekteket valósíthatnak meg.

A multilaterális projektekben minimum 3 ország egy-egy közoktatási intézménye vesz részt, de egy országból akár többen is csatlakozhatnak az együttműködéshez. A projekteket a legtöbb esetben diákok aktív bevonásával, az összes munkafolyamatban történő részvételükkel valósítják meg.

Választhatnak azonban olyan témát is, mely elsősorban az intézmény munkatársainak részvételére épül, a gyerekeket nem vagy csak bizonyos munkafázisokba vonják be. Az ilyen jellegű projektekben elsősorban az iskolairányítással, az oktatásszervezéssel, a pedagógiai módszerek kidolgozásával, összevetésével kapcsolatos témákat választanak. Az együttműködő intézményeknek lehetőségük nyílik, hogy közös munkával dolgozzanak ki módszereket, például az iskola szervezeti, működési problémáinak kezelésére, a tanteremben jelentkező társadalmi konfliktusok (pl. a tanulók eltérő szociális-gazdasági helyzetéből, etnikai hovatartozásából adódó problémák) leküzdésére, így végső soron az oktatási folyamat hatékonyabbá tételére. Az ilyen típusú projektek megvalósításába különösen ajánlott bevonni az oktatási intézményeken kívül más szervezeteket is, így egyesületeket, hatóságokat, szülői és diákszervezeteket, vállalkozásokat. Ezek a szervezetek partnerként nem jelennek meg a pályázati űrlapon, ugyanakkor a pályázati űrlap egyes kérdéseire adott válaszokban érdemes utalni részvételükre. A részt vevő iskolák a támogatás egy részét felhasználhatják a velük való együttműködésre, ezeknek a szervezeteknek a képviselői részt vehetnek az egyes tevékenységekben, munkafolyamatokban.

A multilaterális projektekben a külföldi utazások lebonyolításának nincsenek szabályai, tetszőleges számban és arányban utazhatnak gyerekek és felnőttek egyaránt. Amennyiben a megvalósítás indokolja, lehetőség van arra is, hogy csak tanárok, nevelők utazzanak ki a partnerekhez a projekt 2 éves megvalósítása alatt. A kiutazásoknak korhatára sincs, bármilyen korú gyerek részt vehet a személyes partnertalálkozókon, amennyiben a szülők ebbe beleegyeznek.

 

Az előzőeken kívül a Comenius iskolai együttműködések célja lehet továbbá, hogy ösztönözzék a közoktatási intézményekben tanuló fiatalokat az idegen nyelvek tanulására, és támogassák az elsajátított nyelv aktív használatát. Ezt olyan bilaterális projektek támogatásával kívánja elérni, melyekben

 

két ország partner intézményeiből fiatalok egy-egy csoportja vesz részt;

a fiatalok közösen kidolgoznak egy témát, amely kapcsolódik képzési programjukhoz;

a tanulócsoportok látogatást tesznek egymás intézményeiben, így az idegen nyelvet új környezetben, képzésükkel és szakmájukkal közvetlen összefüggésben, érdeklődésüknek megfelelően használják.

Egy ilyen projekt sokkal többet nyújt a résztvevőknek, mint egy hagyományos iskolai csereprogram, hiszen az iskola képzési programjába épülve valósulnak meg céljai, azt új elemekkel gazdagítja, életszerűbb összefüggésbe helyezi a tanulást, így erősíti a motivációt.

A fenti célok elérése érdekében a kiutazásoknak a multilaterális projektekkel szemben speciális szabályaik vannak. Legalább 10 nap kell, hogy legyen a csereút időtartama, melyen a választható minimális mobilitásszámtól függően minimum 10 (12 mobilitásból) vagy minimum 20 (24 mobilitásból) fős, legalább 12 éves tanulókból álló csoportoknak kell részt venniük.

 

Részt vevő országok

A nemzetközi együttműködésekben az Európai Unió tagországai, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc és Törökország közoktatási intézményei vehetnek részt.

 

Kik pályázhatnak?

A Comenius Iskolai együttműködések elsősorban azoknak az intézményeknek szólnak, amelyek külföldi partnerkapcsolatok révén kívánják pedagógiai programjukat gazdagítani, és igyekeznek tanulóikat és tanáraikat projektjellegű tevékenységek során bevonni a nemzetközi vérkeringésbe.

A pályázaton bármely közoktatási intézmény részt vehet, azaz óvodák, általános iskolák, középiskolák, valamint kollégiumok.

 

Témaválasztás

A pályázati forma szabad kezet ad a pályázóknak a témaválasztást illetően. Követelmény azonban, hogy a projekt illeszkedjen az iskola alaptevékenységéhez és a helyi tantervhez, valamint kiegészítse azt, illetve hogy a projekttevékenység jelentős részben a tanórákba épülve valósuljon meg.

 

Projekttevékenységek

A Comenius iskolai együttműködések projektekben a következő fő tevékenységek valósulhatnak meg:

 

Projekttalálkozók a partner intézmények képviselőinek részvételével;

Tanár-, illetve tanulócsere a partner intézmények között;

Hazai tapasztalatok és jó példák megosztása a partnerekkel;

Terepmunka, kutatómunka a projektek témájában;

Az együttműködési tevékenységhez kapcsolódó kiadványok megírása, kiadása és terjesztése;

Projektmunkák készítése (rajzok, művészeti alkotások, stb.);

Színdarabok, musicalek írása, színrevitele;

Kiállítások szervezése a projekt témájában, illetve a projekttevékenység során létrehozott alkotásokból;

Tanárok/tanulók nyelvi felkészítése a projekt munkanyelvéből;

Más projektekkel / intézményekkel / szervezetekkel való együttműködés (pl. Comenius hálózatok);

Önértékelési tevékenységek;

Projekt eredményeinek és a megvalósítás során született projekttermékeknek, valamint a projektfolyamat során összegyűjtött tapasztalatoknak a disszeminációja, terjesztése, stb.

A támogatás mértéke

A pályázatban meg kell adni, hogy mekkora támogatási összegből szeretnék a projektet megvalósítani. A pályázók megadott támogatási összegek közül választhatnak, melyeket az alábbi táblázat tartalmaz.

 

Comenius iskolai együttműködések

 

Mobilitás típusa a kiutazók számától függően

(tanár / diák egyaránt beleértendő)

 

2 éves együttműködések (2013 – 2015)

 

Minimum mobilitások száma

 

Támogatási összeg (euró)

 

Multilaterális 4 mobilitás

7 000

 

Multilaterális 8 mobilitás

11 000

 

Multilaterális / bilaterális 12 mobilitás (ha bilaterális projektről van szó, a diákcserén egyszerre egy időben minimum 10 tanulónak részt kell vennie)

15 000

 

Multilaterális / bilaterális 24 mobilitás (ha bilaterális projektről van szó, a diákcserén egyszerre egy időben minimum 20 tanulónak részt kell vennie)

20 000

 

Az egyes összegekhez ún. minimum mobilitás számok is kapcsolódnak, melyeket a pályázó intézményeknek teljesíteniük kell. Ha például a 11000 eurós támogatási összeget választják, akkor intézményükből legalább 8 diáknak és/vagy intézményi munkatársnak (tanár, intézményvezetők, könyvtáros, egyéb munkatársak) kell kiutaznia a projekt 2 éves ideje alatt valamely partner intézmény(ek)hez. A megadott támogatási összegek átalányösszegek, melyeket az előbb említett külföldi kiutazásokra, illetve a projekt megvalósításának helyben felmerülő költségeire fordíthatnak. A támogatás felhasználásainak feltételeiről a pályázati felhívás 1. számú mellékletében olvashat.

 

A nyertes pályázók a megpályázott összeget kapják meg, a támogatás mértéke a bírálati folyamat során nem változtatható (nem növelhető és nem csökkenthető).

Az akció részben utófinanszírozású: szerződéskötéskor a támogatott intézmények a megítélhető támogatás 80%-át kapják meg előlegként, majd a záróbeszámoló elfogadását követően, utólag kapják meg a fennmaradó 20%-ot. A támogatás felhasználásáról pénzügyi beszámolót nem kell készíteniük, csak tartalmi beszámolót kell küldeniük a Tempus Közalapítványnak, melyhez csatolniuk kell a külföldi kiutazásokat igazoló dokumentumokat is.

 

Prioritások 2013-ra

Az Európai Bizottság 2013-ra nem határozott meg prioritásokat.

A magyar Nemzeti Iroda által a 2013-as pályázati körre meghatározott nemzeti prioritások a következők:

 

A magyar pályázó intézmény óvoda. (3 pont)

A pályázó intézmény a 240/2006. (IX.30.) és a 311/2007 (XI.17.) kormányrendeletek értelmében hátrányos helyzetű régióból vagy településről származik. (6 pont)

Intézményfejlesztési vagy módszertani fejlesztést célzó vagy iskolán belüli/ kivüli szakmai együttműködésre irányuló projekt. (6 pont)

A projekt a pályázó különböző tagintézményei, és/vagy iskolafokok együttműködésében valósul meg. (3 pont)

Az egyes magyar prioritásokért eltérő pontszámok szerezhetők, melyek zárójelben szerepelnek a fentiekben. A nemzeti prioritásokért összesen legfeljebb 15 pont adható, még abban az esetben is, ha egy pályázatban mind a 4 prioritás érvényesíthető.

 

Pályázat tartalma

A pályázóknak a pályázatot partnereikkel közösen kell elkészíteniük. Ebben segítséget nyújthat a Comenius előkészítő látogatások pályázati lehetőség, melynek keretében az intézmények támogatásból készíthetik elő leendő pályázatukat valamely partnerüknél.

A pályázat tartalmi részének összeállításakor figyeljenek arra, hogy a pályázat valóban projektszerűen tervezett tevékenységekből álljon. Pályázatuk akkor lehet sikeres, ha a megvalósítandó projekt témája kellően konkrét, céljai kézzelfoghatóak, mérhetőek és a tevékenységek valóban alkalmasak a célok teljesítésére. Gondot kell fordítani a folyamatok nyomon követésére, a munka értékelésére és az eredmények terjesztésére. Az átfogó koncepciót (pl. az iskola pedagógiai programját) szem előtt tartva a feladatokat kisebb, konkrétabb részekre kell bontani, világos programleírással. Elvárás az is, hogy a tanulók a lehető legnagyobb szerepet játsszák a projekt kivitelezésében.

A projektek lényege az együttműködés, így a munka minden fázisában minden partnernek világosan körülhatárolt feladatot kell vállalnia, és ennek a pályázatban pontosan meg kell jelennie. Világossá kell tenni, hogy a projekt miért nemzetközi együttműködés keretében valósul meg, hogy mi az a többlet, amit a partnerek együttműködése visz a közös munkába. Rögzíteni kell az egyes partnerek feladatait, a folyamatos kapcsolattartás módját, a belső határidőket, a felelősségi viszonyokat. A közös tevékenységnek valamilyen kézzelfogható termék előállításával kell zárulnia.

 

Az együttműködések technikai feltételei

 

A Comenius Iskolai együttműködések egy decentralizált akció – vagyis minden partnernek a saját országa nemzeti irodájába meg kell küldenie a pályázatot formai értékelésre.

A magyar közoktatási intézményeknek (összevont iskolák esetén tagintézményenként vagy iskolarendszerű képzést folytató telephelyenként) egyszerre legfeljebb 2 futó projektjük lehet. Amennyiben egy pályázó mégis több pályázatot ad be, akkor ezek közül választania kell, amennyiben pedig nem választ, úgy pályázatai elutasításra kerülnek.

Pályázni az EU bármely hivatalos nyelvén lehet, de célszerű munkanyelven elkészíteni és benyújtani a közös pályázati anyagot.

A pályázati űrlapok előreláthatólag januárban lesznek elérhetők a Tempus Közalapítvány honlapján.

A Tempus Közalapítvány elállhat a támogatási szerződés megkötésétől azon intézmények esetében, amelyeknek a Tempus Közalapítvány felé lejárt tartozásuk van.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

Az elkészült pályázati anyagot a kitöltést követően 1 eredeti példányban kell postai úton eljuttatniuk a Tempus Közalapítvány postacímére (1438 Budapest 70., Pf.:508). A magyar koordinátor intézményeknek a pályázatot elektronikusan is el kell küldenie az eform[kukac]tpf.hu e-mail címre.

 

A pályázati határidő: 2013. február 21. (postai bélyegző dátuma)

 

A hiánypótlásról

A Tempus Közalapítvány a beadott pályázatok esetében hiánypótlást nem fogad el. Ugyanakkor az alábbiakban meghatározott előbírálati határidőre beérkező pályázatok esetében előzetes formai bírálatot végez, és kéri az esetleges hiányosságok pótlását. A hiánypótlást ebben az esetben is legkésőbb a pályázat végső beadási határidejéig, azaz 2013. február 21-ig postára kell adni. Formai elvárásnak minősülnek a pályázati űrlapon, a pályázati űrlapok magyar nyelvű kitöltési útmutatójában és a pályázati felhívásban ekként felsorolt kritériumok.

 

Előbírálati határidő: 2013. február 7. csütörtök (beérkezés határideje)

 

Partnerkeresés

Ha szeretnének pályázni a következő fordulóban, de még nincs külföldi partnerük, segítségképpen honlapunk Partnerkeresés menüpontját ajánljuk.

 

További információ

 

A Comenius iskolai együttműködések pályázati lehetőséggel kapcsolatban további információért forduljon bizalommal

 

Szabó Csillához (csilla.szabo[kukac]pf.hu),

Fintáné Hidy Rékához (reka.hidy[kukac]tpf.hu) vagy

Balogh Tamáshoz (tamas.balogh[kukac]tpf.hu)

a megadott elektronikus levélcímeken, vagy az 1/237-1300 telefonszámon.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Magyarországon a Comenius Iskolai együttműködések pályázati lehetőség hivatalos képviselője a Tempus Közalapítvány. A Közalapítvány a program működtetése során nem áll kapcsolatban más szervezetekkel, így egyéb szervezetek által publikált információk helyességéért felelősséget nem vállal. Kérjük, hogy minden kérdésben a Tempus Közalapítvány munkatársait keressék.

Címkék: , ,

Nesze szemem egyél még !

Sokszor nehezen állunk ellen a finom ételeknek, és ezt tapasztaljuk a hírekkel kapcsolatban is. Elolvassuk, bosszankodunk és örülünk. Vagy azt mondjuk magunknak, hogy erre mindig emlékezni fogok (persze, hogy nem :-), de az is lehet, hogy kipróbálod. Leggyakrabban azonban csak olvasunk.

... közömbösen. Ez amit biztos nem szeretnénk. Ezért összegyűjtjük azokat a cikkeket, amikről van véleményünk és azokat a cikkeket, amiket a Google vagy más kereső véletlenül dob nekünk. Kíméletlenül és elkötelezetten nem változtatunk, mivel tudjuk, hogy szükség van agyagtáblákra és papirusztekercsekre. Legyen ez az oldal is ilyen. Ja, és bocs a reklámokért.

Klikk

Reklám pedig van. Szükség van rá a keresőmotorok miatt, a látogatás növeléséhez és persze bevételforrás számunkra. Biztos, hogy rajtad is segít. Hívj fel minket, vagy küldj egy levelet és beszéljünk róla.

Megéri !

Egy igazi szófelhő. Válassz!